Feature
Title
Publisher Rating

Command & Conquer

Nintendo

Action Replay Pro 64 V3.3 (Unl)

Nintendo

Zelda No Densetsu – Toki No Ocarina

Nintendo

Zelda No Densetsu – Mujura No Kamen

Nintendo

Waialae Country Club – True Golf Classics

Nintendo

Tsumi To Batsu – Chikyuu No Keishousha

Nintendo

Bass Tsuri No. 1 – Shigesato Itoi’s Bass Fishing

Nintendo

Custom Robo V2

Nintendo

Dr. Mario 64

Nintendo

F-1 World Grand Prix

Nintendo

F-1 World Grand Prix II

Nintendo

Fushigi No Dungeon – Fuurai No Shiren 2

Nintendo

Glover

Hasbro Interactive

Hoshi No Kirby 64

Nintendo

Ken Griffey Jr.’s Slugfest

Nintendo